home subsidies audit subsidiescan contact
     
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
     
  Laatste nieuws  
 

d.d. 6 maart 2017

Subsidie voor innovatieadvies of haalbaarheidsonderzoek

Op 11 april 2017 gaat de MIT-regeling weer open.

Binnen deze regeling kan subsidie worden verkregen voor het ontwikkelen of vernieuwen van een product, dienst of productieproces waarbij u wordt geconfronteerd met een kennisvraag die u niet zelf kunt beantwoorden. Hiertoe kunt u een kennisinstelling of onafhankelijke adviesorganisatie inschakelen die u adviseert over de toepassingsgerichte kennisvraag dan wel adviseert over en begeleidt bij de marktintroductie van een nieuw product of een nieuwe dienst.

De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000.

Daarnaast kunt u subsidie krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar onderzoek of ontwikkeling van een project. Binnen het haalbaarheidsonderzoek dient u inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. U dient tevens antwoord te krijgen op de vraag welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Het doel van een haalbaarheidsproject is dat u op basis van het onderzoek een besluit kunt nemen om over te gaan tot verder onderzoek of verdere ontwikkeling.

De maximale subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000.

d.d. 31 januari 2017

Vraag nu subsidie aan voor het realiseren van uw internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten

Ter stimulering van uw exportactiviteiten kunt u subsidie aanvragen voor het realiseren van uw internationale marktverkennings- en ontwikkelings activiteiten.

Subsidie kan worden verkregen voor de externe kosten van:

Internationale marktverkenningsactiviteiten

 • haalbaarheidsonderzoek
 • marktonderzoek
 • exportplan

Internationale marktontwikkelingsactiviteiten

 • kennisvergroting export
 • vertaling export
 • ontwikkelingsprogramma
 • matchmaking

De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en varieert per aangevraagde activiteit tussen € 5.000 en € 10.000.

d.d. 8 december 2016

Maak uw huis energiezuinig met gebruik van interessante subsidiemogelijkheden!

De overheid heeft momenteel interessante subsidieregelingen ter beschikking voor het energiezuiniger maken van uw huis.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de ISDE kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van

 • zonneboilers
 • warmtepompen
 • biomassaketels
 • pelletkachels

De subsidiebedragen variëren per investering. In sommige gevallen kan het hele investeringsbedrag worden terug gekregen!

De regeling staat open voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers. Voor particuliere gebruikers dient de aanvraag te worden ingediend binnen 3 maanden na aanschaf van het apparaat. In 2017 wijzigt deze termijn in 6 maanden na installatie van het apparaat. Zakelijke gebruikers dienen eerst de subsidie aan te vragen alvorens de aankoopverplichting aan te gaan.

Subsidie energiebesparing eigen huis

Deze subsidieregeling stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. De regeling staat open voor Eigenaar-Bewoners en Verenigingen van Eigenaren.

2 of meer energiebesparende maatregelen

Subsidie is mogelijk voor:

 • spouwmuurisolatie
 • gevelisolatie
 • dakisolatie
 • vloerisolatie en/of bodemisolatie
 • hoogrendementsglas

Van deze maatregelen zullen er 2 of meer moeten worden uitgevoerd.

Extra subsidie

U kunt extra subsidie krijgen indien u tevens de volgende maatregelen neemt:

 • isolerende deuren
 • isolerend kozijn bij triple glas
 • energiezuinig ventilatiesysteem
 • douche warmteterugwinning
 • waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

Bonus subsidie

Er is een bonus subsidie mogelijk indien u, naast de bovengenoemde maatregelen, maatregelen neemt met de volgende eigenschappen:

 • dakisolatie met Rc van minimaal 6,5 m2K/W
 • gevelisolatie met Rc van minimaal 5,0 m2K/W
 • vloerisolatie met Rc van minimaal 4,0 m2K/W
 • glas met U van maximaal 0,8 W/m2K
 • isolerende kozijnen met U van maximaal 1,5 W/m2K
 • systeem voor CO2-gestuurde ventilatie
 • balansventilatie met warmteterugwinning

Energieprestatiegarantie

Tijdens de bouw biedt de energieprestatiegarantie een kwaliteitscontrole en bij de oplevering vindt een keuring plaats. Als na de oplevering blijkt dat de berekende besparing niet wordt behaald kan de garantie worden ingeroepen. Waar nodig kunnen dan extra maatregelen worden genomen om het beoogde rendement waar te maken. Ook kan een schadevergoeding worden ontvangen.

Voor het verkrijgen van de energieprestatiegarantie kan een subsidie worden verkregen van 50% van de afsluitkosten van de energieprestatiegarantie met een maximum van € 200 per woning.

d.d. 16 november 2015

Tot en met 30 november 2015 kunnen aanvragen worden ingediend voor de WBSO 2016.

Als ondernemer kunt u de financiële lasten van uw R&D-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project. Het voordeel van de WBSO kunt u verrekenen via uw belastingaangifte.

Per 2016 is de Research & Development Aftrek (RDA) samengevoegd met de WBSO. De RDA is bedoeld voor kosten en uitgaven die gemaakt worden voor het uitvoeren van een eigen R&D-project. Hierbij kan een keuze worden gemaakt tussen het forfait en de daadwerkelijke kosten en uitgaven.

WBSO kan worden aangevraagd voor:

 • de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur
 • technisch-wetenschappelijk onderzoek

Het voordeel via de WBSO bedraagt als volgt:

 • 32% over de eerste € 350.000 aan S&O-loonkosten (40% voor starters)
 • 16% over het resterende bedrag aan S&O-loonkosten
 • voor zelfstandigen: extra zelfstandigenaftrek ter grootte van € 12.484 (voor starters € 18.729)

d.d. 7 Januari 2015

Vanaf 12 januari 2015 gaat het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014 van start met de 'OP EFRO Tender Valorisatie 2015'.

Er is een eerste budget van 8 miljoen euro beschikbaar om het MKB te ondersteunen om kennis in te zetten in nieuwe producten en diensten. Hiervan is 2,5 miljoen euro beschikbaar voor innovaties op CO2-reductie.

Een aanvraag indienen kan tot 1 mei 2015. De minimale subsidie bedraagt € 100.000, de maximale subsidie bedraagt € 600.000. Het subsidiepercentage bedraagt 30% (voor innovaties gericht op CO2-reductie bedraagt het subsidiepercentage 35%).

Om aan de 'harde' criteria van de regeling te voldoen gelden de volgende voorwaarden:

* het project heeft betrekking op valorisatie van kennis binnen het MKB

* de minimaal aangevraagde subsidie bedraagt € 100.000

* de maximaal aangevraagde subsidie bedraagt € 600.000

* de einddatum van het project ligt voor 31 maart 2018

Indien u een project gaat uitvoeren dat aan deze voorwaarden voldoet verzoeken wij u dit aan ons te melden. Wij zullen er dan voor zorgen dat de subsidieaanvraag tijdig en met een zo groot mogelijke slaagkans wordt ingediend.

d.d. 15 December 2014

Middels de Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop kan subsidie worden verkregen voor het verwijderen van asbest op daken. Op deze wijze wordt getracht de gezondheidsrisico's binnen de landbouwsector en in de buitengebieden te beperken en de landbouw verder te verduurzamen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

* de stimuleringsregeling is opengesteld voor (voormalig) agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok

* sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok

* de sanering dient gepaard te gaan met terugplaatsing van zonnepanelen met een minimale capaciteit van 5 kW-piek

* plaatsing van zonnepanelen op een ander asbestvrij dak dan het gesaneerde dak mag, wanneer dit gebouw zich bevindt op een (voormalig) agrarisch bouwblok uit de aanvraag

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak waarbij het te saneren oppervlak minimaal 250 m2 moet bedragen. De maximale subsidie per aanvrager bedraagt € 15.000.

Indien u voornemens bent om bovengenoemde werkzaamheden te laten uitvoeren kunt u in aanmerking komen voor de regeling. In dat geval verzoeken wij u dit aan ons te melden. Wij zullen dan de aanvraag tijdig en met de grootste slaagkans voor u indienen.

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0514-604925 of per e-mail info@pecunova.nl.

 
     
 
  © 2015 Pecu Nova | powered by Webfeatures | algemene voorwaarden | disclaimer |